Jogi

Adatvédelem

Adatvédelem

Vállalatunk – a Star Inn Hotels Deutschland GmbH – a jelen internetes ajánlat adatkezelőjeként és távszolgáltatások nyújtójaként köteles az internetes ajánlat felkeresése kezdetén pontos, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, egyértelmű és egyszerű nyelvezetben tájékoztatni Önt a személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának módjáról és céljáról, valamint az érintett adatok köréről. A tájékoztatás tartalmának mindenkor elérhetőnek kell lennie az Ön számára az interneten keresztül. Kötelességünk ezért, hogy tájékoztassunk Önt, mely személyes adatok gyűjtésére vagy felhasználására kerül sor. Személyes adatnak számít az azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Kiemelt hangsúlyt fektetünk adatai biztonságára és az adatvédelmi rendelkezések betartására. A személyes adatok gyűjtésére, kezelésére és használatára a jelenleg hatályos európai és nemzeti törvények rendelkezései érvényesek.

Az alábbi adatvédelmi nyilatkozatban bemutatjuk Önnek, hogyan kezeljük személyes adatait, és hogyan veheti fel velünk a kapcsolatot.

Star Inn Hotels Deutschland GmbH
Siemensallee 86
D-76187 Karlsruhe

Képviseli: Kathrin Garai ügyvezető
E-mail: datenschutz@starinnhotels.com

Mannheimi cégbíróságnál vezetett cégjegyzékszám: HRB 723450
Közösségi adószám: DE 814 112

Adatvédelmi tisztviselőnk és elérhetősége kérdések esetén:
Günter Schwab, enrex Strategies GmbH
Markthof 36, 2294 Markthof, Ausztria
E-mail: datenschutz@enrex.at

A. Általános információk

A jobb érthetőség érdekében a jelen adatvédelmi nyilatkozatban nem használjuk a nemek külön megjelölését. Az egyenlő bánásmód értelmében az adott fogalmak mindkét nemre vonatkoznak.

Az itt használt fogalmak – pl. „személyes adatok“ vagy azok „kezelése“ – jelentése az uniós adatvédelmi rendelet (GDPR) 4. cikkében található.

A felhasználó jelen internetes ajánlat keretében kezelt személyes adatai közé tartoznak az alábbiak: állományadatok (pl. ügyfelek neve és címe), szerződésadatok (pl. igénybe vett szolgáltatások, ügyintézők neve, fizetési adatok), használati adatok (pl. internetes ajánlatunk felkeresett weboldalai, termékeink iránti érdeklődés) és tartalmi adatok (pl. a kapcsolatfelvételi űrlapon megadott adatok).

A „felhasználó“ fogalma jelen esetben magába foglalja az adatkezelés által érintett valamennyi személyt, többek között üzleti partnereinket, ügyfeleinket, érdekelt feleket és internetes ajánlatunk egyéb felkeresőit.

B. Speciális információk

Adatvédelmi nyilatkozat

Garantáljuk, hogy adatait kizárólag megkeresésének lebonyolításával kapcsolatosan gyűjtjük, dolgozzuk fel, tároljuk és használjuk belső célokra, illetve az Ön által kért szolgáltatás teljesítése vagy tartalmak rendelkezésre bocsátása érdekében.

Az adatkezelés alapja

A felhasználók személyes adatait kizárólag a vonatkozó adatvédelmi rendelkezések betartása mellett kezeljük. A felhasználók adatait csak az alábbi, törvényben előírt engedélyek megléte esetén kezeljük:

  • Szerződéses szolgáltatásaink (pl. megbízások feldolgozása) és internetes szolgáltatások teljesítése érdekében
  • Az adatkezelést törvény írja elő.
  • Az Ön hozzájárulása esetén
  • Jogos érdekeink alapján (az internetes ajánlatunk elemzéséhez, optimalizálásához, gazdaságos működéshez és biztonságához fűződő érdek a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján, különösen a hatásmérés, a reklám- és marketingtevékenységgel kapcsolatos elemzés, valamint a hozzáférési adatok gyűjtése és idegen szolgáltatók szolgáltatásainak igénybe vétele vonatkozásában).

Az alábbiakban bemutatjuk, a GDPR mely szakaszai szabályozzák a fenti jogalapokat:

Az érintett hozzájárulása
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja és 7. cikke

Adatkezelés szolgáltatásaink teljesítése és a szerződésben szereplő intézkedéseink teljesítése érdekében
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja

Adatkezelés jogszabályi kötelezettségek teljesítése érdekében
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja

Adatkezelés jogos érdekeink védelme érdekében
A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Adatok továbbítása harmadik fél felé

Az adatok harmadik fél felé történő továbbítására csak a törvényben előírtak szerint kerül sor. A felhasználók adatait kizárólag akkor továbbítjuk harmadik fél részére, ha az pl. a szerződés céljai érdekében szükséges, vagy vállalkozásunk gazdaságos és hatékony működtetésével kapcsolatban jogos érdekünkben áll.

Amennyiben szolgáltatásaink rendelkezésre bocsátása érdekében alvállalkozókat veszünk igénybe, megfelelő jogi óvintézkedéseket és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy gondoskodjuk a személyes adatok vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelő védelméről.

Adatok továbbítása harmadik országokba vagy nemzetközi szervezetek felé

Harmadik országnak számít az az ország, amelyben a GDPR nem közvetlenül alkalmazandó jogszabály. Ide tartozik az EU-n, illetve az Európai Gazdasági Közösségen kívül eső valamennyi ország.

Az adatok továbbításra kerülnek harmadik országok vagy nemzetközi szervezetek felé. Ennek során figyelembe vesszük, hogy megfelelő/alkalmas garanciák és az Ön számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak rendelkezésre.

A megfelelő garanciák másolatát az alábbi hivatkozások alatt találja:

Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/list
Általános szerződési feltételek: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:HU:PDF

Személyes adatai tárolásának időtartama

Az adatminimalizálás és az adatelkerülés elvét követjük. Eszerint rendelkezésünkre bocsátott adatait csak addig tároljuk, amíg a fenti célok teljesítéséhez vagy a törvényhozó által előírt sokrétű tárolási határidők miatt az szükséges. Ha az adott cél megszűnik, illetve az adott határidő lejárt, adatait rutinszerűen és a törvényi előírásoknak megfelelően zároljuk, illetve töröljük.

A fenti eljárás biztosítása érdekében vállalaton belüli koncepciót alakítottunk ki.

Kapcsolatfelvétel

Amennyiben e-mailben vagy a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül lép velünk kapcsolatba, elfogadja az elektronikus kommunikáció használatát. A velünk történő kapcsolatfelvétel során személyes adatok gyűjtésére kerül sor. A kapcsolatfelvételi űrlapból megtudható, hogy az adott űrlap esetében milyen adatokat gyűjtünk. Adatai továbbítása SSL-titkosítással történik. Az Ön által megadott adatokat kizárólag a megkeresés feldolgozása, valamint a lehetséges felvetődő kérdések érdekében tároljuk.

Az alábbiakban megnevezzük az ezzel kapcsolatos jogalapokat:
Adatkezelés szolgáltatásaink teljesítése és a szerződésben szereplő intézkedéseink teljesítése érdekében GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja
Adatkezelés jogos érdekeink védelme érdekében GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja

Az ügyféladatok kezeléséhez külön szoftvert (ügyfélkapcsolat-kezelési rendszer) vagy jogos érdekünk (felhasználói kérdések hatékony és gyors feldolgozása) alapján hasonló szoftvert használunk.

Felhívjuk figyelmét, hogy az e-maileket továbbításuk során illetéketlen személyek észrevétlenül elolvashatják vagy módosíthatják. Felhívjuk továbbá figyelmét, hogy a nem kívánatos e-mailek szűrésére külön szoftvert alkalmazunk (spamszűrő). A spamszűrő egyes e-maileket elutasíthat, ha a szűrő bizonyos jellemzők miatt helytelenül spamként azonosítja őket.

Milyen jogok illetik meg Önt?

a) A hozzáférési jog
Ön jogosult ingyen tájékoztatást kérni tárolt adatairól. Kérésére az érvényes jogszabályi előírások alapján, írásban tájékoztatjuk Önt, mely személyes adatait tároljuk. A tájékoztatás magába foglalja adatainak forrását és címzettjeit, valamint az adatkezelés célját.

b) A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult a nálunk esetlegesen helytelenül tárolt adatai helyesbítését kérni. Ennek során kérheti az adatkezelés korlátozását, pl. ha vitatja személyes adatainak helyességét.

c) A zároláshoz való jog
Ön jogosult továbbá adatai zárolását kérni. Annak érdekében, hogy adatai zárolását bármikor el lehessen végezni, ezeket az adatokat ellenőrzés céljából zárolt fájlban kell tárolni.

d) A törléshez való jog
Amennyiben nem áll fenn törvényben előírt megőrzési kötelezettség, Ön kérheti személyes adatainak törlését is. Ha fennáll a kötelezettség, adatait kérésének megfelelően zároljuk. Ha fennállnak a megfelelő törvényi feltételek, az Ön erre vonatkozó kérése nélkül is töröljük személyes adatait.

e) Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult a nekünk továbbított személyes adatainak rendelkezésre bocsátását kérni olyan formátumban, amely lehetővé teszi a más szervek felé történő továbbítást.

f) A tiltakozáshoz való jog
Ön bármikor jogosult adatainak belső célokra történő használata ellen jövőbeli hatállyal tiltakozni. Ehhez elegendő, ha küld egy e-mailt a datenschutz@starinnhotels.com címre. Az ily módon történt visszavonás azonban nem érinti az általunk azt megelőzően folytatott adatkezelési folyamatok jogszerűségét. Nem érinti továbbá a minden egyéb jogalappal történő adatkezelést, illetve ha a törvény vagy más rendelkezések stb. az adatkezelés folytatását írják elő.

g) A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
Önnek lehetősége van az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál
panaszt tenni.

Baden-Württemberg tartomány adatvédelmi és információszabadsági tisztviselője
Levelezési cím: Postfach 10 29 32, D-70025 Stuttgart
Cím: Königstraße 10a, D-70173 Stuttgart
Telefon: +49 711 615541–0
Fax: +49 711 615541–15
E-mail: poststelle[at]lfdi.bwl.de
Internet: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Személyes adatainak védelme

A legújabb technológiának megfelelő szerződéses, technikai és szervezési óvintézkedéseket hozunk az adatvédelmi törvényekben foglalt előírások betartása és annak érdekében, hogy a nálunk kezelt adatokat megóvjuk a véletlenszerű vagy szándékos manipulációval, elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy illetéktelen hozzáféréssel szemben.

A biztonsági intézkedések közé tartozik különösen az adatoknak az Ön böngészője és a mi szerverünk közötti titkosított továbbítása. Ennek érdekében 256 bites SSL (AES 256) titkosítási technológiát alkalmazunk, amely az IP-címet is magába foglalja.

Személyes adatait az alábbi szempontok alapján védjük (kivonat):

a) Személyes adatai bizalmas jellegének védelme
Nálunk tárolt személyes adatai bizalmas jellegének védelme érdekében különböző, a belépés és hozzáférés ellenőrzését célzó intézkedéseket hoztunk.

a) Személyes adatai integritásának védelme
Nálunk tárolt személyes adatai integritásának védelme érdekében különböző, az adattovábbítás és az adatbevitel ellenőrzését célzó intézkedéseket hoztunk.

a) Személyes adatai rendelkezésre állásának védelme
Nálunk tárolt személyes adatai rendelkezésre állásának védelme érdekében különböző, a megbízások és a rendelkezésre állás ellenőrzését célzó intézkedéseket hoztunk.

Az alkalmazott biztonsági intézkedéseket a technológiai fejlődésnek megfelelően folyamatosan optimalizáljuk. Az internet nem biztonságos jellegéből adódóan a fenti óvintézkedések ellenére sem tudjuk garantálni adatai internetes oldalunkra történő továbbításának tökéletes biztonságát. Ennek megfelelően az internetes oldalunkra történő valamennyi adattovábbítás az Ön saját kockázatára történik.

Kiskorúak védelme

A 16. életévüket be nem töltött személyek személyes adatait csak a gondviselő kifejezett hozzájárulásával szabad rendelkezésünkre bocsátani. Az említett adatok kezelése a jelen adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően történik.

Szerver-naplófájlok

Az oldalak szolgáltatója automatikus módon, ún. szerver-naplófájlokban gyűjti és tárolja az Ön böngészője által részünkre automatikusan megküldött információkat. Ezek a következők:

  • böngésző típusa és verziója
  • használt operációs rendszer
  • hivatkozó URL
  • az elérő számítógép hosztneve
  • kiszolgálókérés időpontja
  • IP-cím

Ezeket az adatokat nem vetjük össze más adatforrásokkal.

A személyes adatok kezelése a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján alapul, amely lehetővé teszi az adatkezelést, ha az a szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges.

Cookie-k

Oldalainkon cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyek az Ön internetes böngészőjének gyorsítótárában kerülnek eltárolásra. A cookie-k teszik lehetővé a böngésző újbóli felismerését. A fájlok használata támogatja a böngészőt az internetes oldalakon történő navigációban, és lehetővé teszi valamennyi funkció teljes használatát.

Internetes ajánlatunk keretében az alábbiakat használjuk: Böngésző cookie-k

Cookie-k felhasználó által történő ellenőrzése

Böngésző cookie-k: Ön minden böngészőt beállíthat úgy, hogy a cookie-kat csak rákérdezés után fogadja el. A beállítások lehetővé teszik azt is, hogy csak azokat a cookie-kat fogadja el, amelyek oldalait éppen felkeresi. Minden böngésző kínál olyan funkciókat, amelyek lehetővé teszik a cookie-k szelektív törlését. A cookie-k elfogadása általánosan kikapcsolható, ilyen esetben azonban el kell fogadni, hogy az internetes oldalak kevésbé felhasználóbaráttá válhatnak.

Belső cookie-k használata (Google Analytics Cookie)

A Google Analytics Cookie-k naplózása:
Egyedi felhasználó – a Google Analytics Cookie-k gyűjtik és csoportosítják az adatait. Egy adott látogatás során tett valamennyi tevékenység összefoglalásra kerül. A Google Analytics Cookie-k elhelyezésével különbséget teszünk a felhasználók és az egyedi felhasználók között.
A felhasználók tevékenysége – a Google Analytics Cookie adatokat tárol az internetes oldalakon tett látogatás kezdő és záró időpontjáról és arról, hogy hány oldalt nézett meg. A böngésző bezárásakor vagy a felhasználó hosszabb idejű inaktivitása esetén (alapbeállítás szerint 30 perc) a felhasználói munkamenet lezárul, és a cookie befejezettként rögzíti a látogatást. Emellett rögzítésre kerül az első látogatás dátuma és időpontja is. Naplózásra kerül továbbá minden egyedi felhasználó összes látogatásának száma is. Külső hivatkozás: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/

Ön letilthatja a cookie által létrehozott, az internetes ajánlat használatára vonatkozó adatok (többek között az IP-cím) Google általi gyűjtését és feldolgozását, ha a következő hivatkozás alatt letölti és telepíti a böngésző bővítményt:
Külső hivatkozás: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

További információk a „Google Analytics webelemző szolgáltatás/Universal Analytics“ alatt találhatók.

Külső cookie-k használata

Internetes ajánlatunk keretében, szerkesztői szövegekben vagy reklámokban külső szolgáltatók is elhelyeznek [további] cookie-kat (külső cookie-k). A külső szolgáltatókra is szigorú adatvédelmi előírások vonatkoznak a személyes adatokból személyekre való következtetés lehetősége tekintetében.

Az alkalmazott cookie-k élettartama

A cookie-kat internetes ajánlatunk webszervere kezeli. A jelen internetes ajánlat az alábbiakat használja:

Átmeneti cookie-k/munkamenet cookie-k (egyszeri használat)
Élettartam: az internetes ajánlat bezárásáig

Állandó cookie-k (tartós böngészőazonosító)
Élettartam: 30 nap

Cookie-k kikapcsolása vagy eltávolítása (elutasítás)

Minden webböngésző biztosít lehetőséget a cookie-k korlátozására vagy törlésére. Ezzel kapcsolatos további információk az alábbi oldalakon találhatók:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu
Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Google Analytics webelemző szolgáltatás/Universal Analytics

Oldalainkon a Google Analytics szolgáltatást, a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatását használjuk. A Google Analytics cookie-kat, szöveges fájlokat használ, amelyek tárolásra kerülnek az Ön számítógépén, és lehetővé teszik az internetes ajánlat használatának elemzését. A cookie-k által az internetes ajánlat használatára vonatkozóan létrehozott információkat a rendszer tárolás céljából általában továbbítja a Google egyesült államokbeli szerverére. Az adatok tehát továbbításra kerülnek valamely harmadik országba. Ennek során figyelembe vesszük, hogy megfelelő/alkalmas garanciák és az Ön számára érvényesíthető jogok és hatékony jogorvoslati lehetőségek álljanak rendelkezésre.

A megfelelő garanciák másolatát az alábbi hivatkozások alatt találja:
Privacy-Shield: https://www.privacyshield.gov/list
Általános szerződési feltételek: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:HU:PDF

Amennyiben internetes oldalainkon működik az IP-anonimizálás, a Google az Ön IP-címét ezt megelőzően az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodást aláíró más országokban lerövidíti.

A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül a Google számára az Egyesült Államokba továbbításra és ott rövidítésre. A Google megbízásunkban arra használja ezeket az információkat, hogy kiértékelje az internetes ajánlat használatát, jelentéseket készítsen az internetes oldalakon történő aktivitásokról, és további szolgáltatásokat nyújtson számunkra az internetes oldalak használatával és az internethasználattal kapcsolatosan. A Google Analytics keretében az Ön böngészőjéből továbbított IP-címet a Google nem köti össze más adatokkal. Böngészőszoftverének megfelelő beállításával megakadályozhatja a cookie-k tárolását, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja használni teljes egészében internetes ajánlatunk valamennyi funkcióját.

Felhívjuk figyelmét, hogy a jelen internetes ajánlat az “_anonymizeIp()” bővítménnyel használja a Google Analytics szolgáltatást, ezért az IP-címek csak rövidítve dolgozhatók fel, hogy kizárható legyen a személyekre történő közvetlen következtetés.

Demográfiai jellemzők és érdeklődések mérése érdekében használjuk továbbá a Google Analytics jelentéseit is.

Az általunk megküldött és a cookie-khoz, felhasználói azonosítókhoz vagy reklámazonosítókhoz kapcsolódó adatok 14 hónap elteltével automatikusan törlődnek. Azon adatok, amelyek megőrzési határideje lejárt, havonta automatikusan törlődnek. A használati feltételekkel és adatvédelemmel kapcsolatos további információk az alábbi hivatkozások alatt találhatók: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/ és https://policies.google.com/?hl=hu

Ezenkívül letilthatja a cookie-k által létrehozott, az internetes ajánlat használatára vonatkozó adatok (többek között az IP-cím) Google általi gyűjtését és feldolgozását, ha a következő hivatkozás alatt letölti és telepíti a böngésző bővítményt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

A böngésző bővítmény alternatívájaként vagy a mobilkészülékek böngészőin belül az alábbi hivatkozással elutasító cookie helyezhető el, amely a jövőben megakadályozza a Google Analytics adatgyűjtését a jelen internetes ajánlat keretében (ez az elutasító cookie csak ebben a böngészőben működik, csak erre a domainre vonatkozóan, a cookie-k böngészőből történő törléséhez kattintson ismét a hivatkozásra): [ga_optout]

A Facebook-Connect használata (egyszeri bejelentkezés)

Amennyiben rendelkezik Facebook-profillal, weboldalunkon ügyfélfiók létrehozása, illetve regisztráció céljából bejelentkezhet a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“)) által üzemeltetett Facebook közösségi hálózat „Facebook Connect“ közösségi bővítményével, az ún. single sign on (egyszeri bejelentkezés) segítségével is. A jelen weboldalon megtalálható „Facebook Connect“ közösségi bővítményeket a Facebook-logóval ellátott kék gombról és a „Kapcsolódás a Facebookhoz”, illetve „Facebook belépés”, illetve „Facebook bejelentkezés” feliratokról ismeri fel.

Ha Ön felkeresi a jelen internetes ajánlat valamely oldalát, amely rendelkezik ilyen bővítménnyel, böngészője közvetlen kapcsolatot hoz létre a Facebook szervereivel. A bővítmény tartalmát a Facebook közvetlenül az Ön böngészője felé továbbítja, és beillesztésre kerül a weboldalra. A beillesztés által a Facebook információt szerez arról, hogy az Ön böngészője megnyitotta a jelen internetes ajánlat adott oldalát – akkor is, ha Ön nem rendelkezik Facebook-profillal vagy nincs bejelentkezve Facebook-fiókjába. Ezt az információt (az IP-címmel együtt) az Ön böngészője közvetlenül a Facebook egyik egyesült államokbeli szerverére továbbítja, ahol az tárolásra kerül.

A „Facebook Connect” gomb weboldalunkon történő használatával Facebook felhasználói adataival bejelentkezhet, illetve regisztrálhat weboldalunkon. A „Facebook Connect” gomb használata esetén – a Facebookon végrehajtott személyes adatvédelmi beállításai alapján – a Facebooktól megkapjuk az Ön profiljában megadott általános és nyilvánosan hozzáférhető információkat. Ezekhez az információkhoz tartozik a felhasználói azonosító, a név, a profilkép, a kor és a nem. Felhívjuk figyelmét, hogy a Facebook adatvédelmi feltételeinek és felhasználói feltételeinek módosítása után profilképei, ismerősei felhasználói azonosítói és ismerőseinek listája is továbbításra kerülhet, ha azokat a magánszféra-beállításoknál „nyilvánosként” jelölte meg a Facebookon.

A Facebook által továbbított adatokat a szükséges adatokat tartalmazó ügyfélfiók létrehozása céljából tároljuk és kezeljük, amennyiben ehhez Ön a Facebookon hozzájárult (megszólítás, keresztnév, vezetéknév, cím, ország, e-mail cím, születési dátum). Ugyanígy továbbíthatunk mi – böngészési, illetve vásárlási – adatokat az Ön Facebook-profiljára. A „Facebook Connect” gomb használata esetén annak bekapcsolásakor felhívjuk figyelmét a Facebook-adatcserére. Emellett lehetőséget kap, hogy kifejezetten hozzájáruljon a Facebook felhasználói adataihoz való hozzáféréshez és Facebook-profilját érintő információk és aktivitások közzétételéhez.

Az alábbi kapcsolattartási lehetőségek egyikére küldött üzenetben bármikor visszavonhatja hozzájárulását. A Facebook adatgyűjtési tevékenységének céljára és terjedelmére, valamint az adatok további feldolgozására és használatára, továbbá az Ön ezzel kapcsolatos jogaira és a privát szféra védelme érdekben végrehajtható beállítási lehetőségekre vonatkozó információkat a Facebook adatvédelmi tájékoztatójában olvashat: http://www.facebook.com/policy.php

Ha nem szeretné, hogy a Facebook a weboldalakon gyűjtött adatokat közvetlenül hozzárendelje a Facebook-profiljához, weboldalunk felkeresése előtt ki kell jelentkeznie Facebook-fiókjából. A Facebook beépülő moduljainak letöltését megakadályozhatja a bővítmények teljes blokkolásával is a böngészőben, pl. a „Facebook blokkoló“ segítségével: (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

A Google DoubleClick webelemző szolgáltatása

Oldalainkon a Google DoubleClick internetes marketingeszközét használjuk, amelynek üzemeltetője a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („DoubleClick“)).

A DoubleClick cookie-kat használ annak érdekében, hogy a felhasználók számára kifejezetten nekik szóló reklámokat jelenítsen meg, javítsa a kampányteljesítményre vonatkozó jelentéseket, vagy hogy elkerülje, hogy egy felhasználó többször is ugyanazokkal a reklámokkal találkozzon. A Google egy cookie-azonosító segítségével rögzíti, hogy melyik böngészőben mely reklámok kerülnek megjelenítésre, így elkerülhető, hogy azok többször is megjelenjenek.

A cookie-azonosítók segítségével a DoubleClick a reklámigényekhez kapcsolódó úgynevezett konverziókat rögzít. Ez történik például, ha a felhasználó lát egy DoubleClick-reklámot, és később ugyanazzal a böngészővel megnyitja a reklámozó weboldalát, és ott vásárol valamit. A Google szerint a DoubleClick cookie-k nem tartalmaznak személyekre vonatkozó információkat. A marketingeszköz alkalmazásának köszönhetően az Ön böngészője automatikus kapcsolatot hoz létre a Google szerverével. Miután nincs befolyásunk a Google ezen eszközével gyűjtött adatok terjedelmére és további felhasználására, ezért a rendelkezésünkre álló információk szerint az alábbiakról tájékoztatjuk: A DoubleClick használatával a Google információt szerez arról, hogy Ön felkereste internetes oldalunk adott részét, vagy rákattintott valamely hirdetésünkre. Amennyiben regisztrált a Google valamely szolgáltatására, a Google hozzárendelheti látogatását az Ön fiókjához. Ha nem regisztrált a Google-nál, illetve nem jelentkezett be, akkor is előfordulhat, hogy a szolgáltató megtudja és tárolja IP-címét.

A követést konverziókövetési cookie-k leállításával akadályozhatja meg, ha úgy állítja be böngészőjét, hogy a „www.googleadservices.com” domain cookie-jait blokkolja (https://adssettings.google.hu/authenticated?hl=hu), ez a beállítás ugyanakkor törlődik, ha törli a cookie-kat; Alternatív lehetőségként felkeresheti a Digital Advertising Alliance www.aboutads.info internetcímét, ahol tájékozódhat a cookie-k elhelyezéséről, illetve beállításokat hajthat végre. Böngészőjét beállíthatja úgy is, hogy értesítést kapjon a cookie-k elhelyezéséről, és egyenként dönthessen azok elfogadásáról, vagy bizonyos esetekben, illetve általánosan elutasítsa a cookie-k elfogadását. A cookie-k elutasítása esetén előfordulhat, hogy internetes ajánlatunk funkciót csak korlátozottan tudja használni.

Az egyesült államokbeli székhelyű Google LLC a „Privacy Shield“ európai-amerikai adatvédelmi egyezmény szerinti tanúsítvánnyal rendelkezik, amely biztosítja az EU-n belül érvényes adatvédelmi színvonal betartását. Az alábbi internetcímen további információkat talál a Google DoubleClick szolgáltatásának adatvédelmi rendelkezéseire vonatkozóan: http://www.google.de/policies/privacy/

GA Audience

Oldalainkon a GA Audience-t, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) szolgáltatását használjuk. A GA Audience többek között cookie-kat használ, amelyek tárolásra kerülnek az Ön számítógépén, valamint egyéb mobilkészülékein (pl. okostelefonján, tabletjén), és lehetővé teszik az adott eszközök használatának elemzését. Az adatok kiértékelését részben a készülékek kiértékelésével végzik. A Google Audience ennek keretében hozzáférést kap a Google AdWords és Google Analytics használata közben létrehozott cookie-khoz.

A használat során az adatok, különösen a felhasználók IP-címe és aktivitásai tárolás céljából továbbításra kerülhetnek a Google Inc. egyik szerverére. A Google Inc. ezeket az információkat adott esetben akkor továbbítja harmadik fél részére, ha azt törvény írja elő, vagy az adatokat harmadik fél dolgozza fel.

A személyes adatok rögzítését és továbbítását (különös tekintettel az Ön IP-címére), valamint ezeknek az adatoknak a kezelését megakadályozhatja, ha kikapcsolja böngészőjében a Java-Script futtatását, vagy telepít egy másik, pl. a NoScript eszközt. Ezenkívül letilthatja a Google-cookie által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatok (többek között az IP-cím) Google általi gyűjtését és feldolgozását, ha letölti és telepíti a böngésző bővítményt a következő hivatkozásról: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de A GA Audience használata során érvényes adatvédelemmel kapcsolatos további információkat az alábbi hivatkozás alatt olvashat:

https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=hu&ref_topic=2611283

A Facebook Pixel használata

Ha az erre kialakított gomb megnyomásával kifejezett hozzájárulását adta számunka, a weboldalainkon a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”)) “Facebook-Pixel”-jét használjuk. Ezáltal viselkedése követhetővé válik azt követően, hogy megtekintett egy Facebook-hirdetést, vagy rákattintott arra.

A folyamat célja, hogy statisztikai és piackutatási céllal kiértékelje a Facebook-hirdetések hatékonyságát, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben javítsuk reklámtevékenységünket. Az így gyűjtött adatok számunkra anonimak maradnak, az Ön kilétére nem tudunk következtetni belőlük. A Facebook tárolja és kezeli az adatokat, így lehetőség van az adott felhasználói profilhoz kapcsolódni, és a Facebook az adatokat saját vonatkozó adatkezelési szabályzata alapján (https://www.facebook.com/about/privacy/) saját reklámcélokra használhatja fel. Ön lehetővé teheti a Facebook és partnerei számára, hogy a Facebookon és azon kívül reklámcélú hirdetéseket jelenítsenek meg. E célból cookie is elhelyezhető a számítógépén.

A Facebook Pixel alkalmazásához való hozzájárulást csak 13 év feletti felhasználók adhatják meg. Amennyiben Ön fiatalabb, az engedélyt a gondviselőnek kell megadnia.

A cookie-knak az Ön számítógépén történő használatának általános letiltásához beállíthatja úgy internetes böngészőjét, hogy a jövőben ne lehessen számítógépén cookie-kat elhelyezni, illetve a már elhelyezettek törlésre kerüljenek. Az összes cookie kikapcsolása azonban azt eredményezheti, hogy weboldalunk bizonyos funkciói nem lesznek elérhetők. Ön kikapcsolhatja a cookie-k külső szolgáltató, pl. Facebook által történő használatát a Digital Advertising Alliance alábbi weboldalán is: http://www.aboutads.info/choices/

Közösségi oldalak

A jelen internetes ajánlat mellett különböző közösségi oldalakon is jelen vagyunk, ezekre az internetes jelenlétekre eljuthat a weboldalunkon található gombokon keresztül. Ha felkeres egy ilyen internetes jelenlétet, előfordulhat, hogy a közösségi hálózat szolgáltatója felé személyes adatok kerülnek továbbításra. Előfordulhat, hogy az Ön által ezen a közösségi oldalon konkrétan megadott adatok tárolása mellett a közösségi hálózat szolgáltatója további adatokat is kezel.

A közösségi hálózat szolgáltatója ezenkívül esetlegesen kezeli számítógéprendszerének (amelyről az oldalt felkereste) legfontosabb adatait is, például IP-címét, a használt processzortípust és a böngészőverziót a bővítményekkel együtt.

Ha egy ilyen internetes jelenlét felkeresésekor be van jelentkezve az adott közösségi hálózatnál meglévő személyes felhasználói fiókjába, a hálózat hozzárendelheti a látogatását a fiókjához.

Az adott médium által gyűjtött adatok körére és gyűjtésük céljára, valamint adatainak ott történő kezelésére és az Önt e tekintetben megillető jogokra vonatkozó információkat az adott adatkezelők rendlelkezéseiben találhat:

Facebook: https://de-de.facebook.com/about/privacy/
Twitter: https://twitter.com/en/privacy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Google: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy weboldalunk további, idegen weboldalakra mutató külső hivatkozásokat tartalmaz, ugyanakkor nekünk nincs befolyásunk az ezeken a külső oldalakon történő adatkezelésre.

A Google Maps használata

Oldalaikon térképek megjelenítéséhez, illetve megközelítési útvonalak létrehozásához a Google Mapst használjuk. A Google Mapst a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) üzemelteti. Az internetes ajánlat használatával Ön kijelenti, hogy egyetért az automatikusan gyűjtött, illetve Ön által megadott adatok (beleértve az IP-címet is) Google, a Google valamely képviselője vagy külső szolgáltató által történő rögzítésével, feldolgozásával és használatával. A Google Maps használati feltételei az alábbi hivatkozás alatt találhatók:
https://policies.google.com/terms?hl=hu&gl=de

Az átláthatóságra és a választási lehetőségekre, valamint az adatvédelmi rendelkezésekre vonatkozó részletes információk a google.hu adatvédelmi központjában találhatók: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=de

Az alkalmazott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatás:

A szolgáltatók funkcióira, adatkezelésére és az eszközeikre mutató hivatkozásokra vonatkozó fenti leírásokat lelkiismeretesen és a 2018.06.14-ei állapotoknak megfelelően gyűjtöttük össze.
A szolgáltatók által – esetlegesen erre vonatkozó tájékoztatás nélkül – történő bármely módosításokra, az említett hivatkozások naprakészségére nekünk nincs befolyásunk, ezért nem áll módunkban erre vonatkozó garanciát vállalni.
A szolgáltatók adatkezelésére vonatkozó mindenkor érvényes, tényleges információk az adott szolgáltató weboldalain, illetve adatvédelmi nyilatkozatában találhatók.
Adatait kizárólag a törvényi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük, és csak a feltétlenül szükséges mértékben, és a törvényi előírások betartása mellett továbbítjuk őket.

Wordfence használata

Ez a weboldal a Defiant, Inc, 800 5th Ave Ste 4100, Seattle, WA 98104, USA WordPress plugin Wordfence-t használja biztonsági célokra. Ebből a célból cookie-kat helyezünk el az Ön böngészőjében (csak akkor, amikor Ön bejelentkezik erre a weboldalra), és az Ön IP-címét összegyűjtjük, tároljuk és továbbítjuk az Egyesült Államokban található Defiant szerverre.
A DSGVO-nak megfelelő adatfeldolgozási megállapodás megkötésre került. Adatfeldolgozóként a Wordfence megfelel a DSGVO valamennyi követelményének. A WordFence a weboldal biztonságának növelésére szolgál, és ezáltal a weboldal felhasználóinak biztonságát is növeli. Ez a DSGVO 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja értelmében jogos érdeknek minősül.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

Adatvédelmi rendelkezéseink módosítása

Fenntartjuk a jogot adatvédelmi nyilatkozatunk esetleges módosítására, hogy az mindig megfeleljen az érvényes jogi előírásoknak, és szolgáltatásaink módosításai az adatvédelmi nyilatkozatban is érvényesüljenek. Történhet ez például egy új szolgáltatás bevezetésekor. Következő látogatása során ekkor már az új adatvédelmi nyilatkozat lesz érvényben.

Védjegyoltalom

Az itt megnevezett valamennyi cég- vagy márkanév az adott cég tulajdonát képezi. A márkák és nevek említése kizárólag tájékoztatás céljából történik.

C. Oroszországra vonatkozó rendelkezések

Az Orosz Föderációban lakóhellyel rendelkező felhasználókra az alábbiak érvényesek:

Internetes ajánlatunk keretében kínált fenti szolgáltatásoknak az Orosz Föderáció oroszországi lakhellyel rendelkező állampolgárai nem címzettjei.

Ha Ön oroszországi lakhellyel rendelkező orosz állampolgár, ezúton kifejezetten tájékoztatjuk, hogy minden személyes adatát kizárólag saját kockázatára és saját felelősségére bocsátja rendelkezésünkre a jelen internetes ajánlat keretében. Egyetértését fejezi ki továbbá, hogy nem vonhat bennünket felelősségre az Orosz Föderáció törvényeinek esetleges be nem tartásáért.

Verziószám: 2.0/2019.07.17., enrex Strategies GmbH